Przedszkole Miejskie nr 11
im. Marii Kownackiej
w Gorzowie Wlkp.
ul. Malczewskiego 2
66 - 400 Gorzów Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
 
 
Wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi
serdecznie zapraszamy na 
DZIEŃ OTWARTY,
który odbędzie się w naszym przedszkolu
dnia 07.03.2015r.
od godz. 10.00 - 12.00.
Będzie możliwość zwiedzenia sal przedszkolnych
oraz zapoznania się z kadrą pedagogiczną,
a także z ofertą naszej placówki.
 
 
 
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich (oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych) w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz., 2572 ze zmianami).
2. Statut Przedszkola.
I. Harmonogram działań
§ 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli – luty,
2) powołanie w placówkach komisji rekrutacyjnych - luty,
3) ustalenie harmonogramu oraz planu pracy komisji – luty,
4) składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających - do dnia 21 lutego do godz. 15.00,
5) przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od 3 do 17 marca do godz. 15.00,
6) ogłoszenie wyników naboru dzieci do przedszkola - do 2 kwietnia,
7) składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do 9 kwietnia do godz. 14.00, (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem)
8) akceptacja wyboru placówki do 18  kwietnia do godz. 14.00, poprzez złożenie podpisu rodzica na liście dzieci przyjętych,
9) bieżące informowanie Wydziału Edukacji o wolnych miejscach,
10) składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
11) w przypadku posiadania wolnych miejsc przedszkole przeprowadza postępowanie uzupełniające do końca sierpnia roku szkolnego 2013/14.
II. Zasady postępowania rekrutacyjnego
§ 2. Do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieci w wieku 6 lat urodzone od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. zamieszkałe na obszarze Miasta Gorzów Wlkp.
§ 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§ 5. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dziecko 6. letnie urodzone w okresie od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. jeżeli nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
      
§ 6. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Gorzowa Wlkp. mogą mieć miejsce tylko
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
§ 7. Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
§ 8. 1. W przypadku większej liczby kandydatów (z pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru), niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci),
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców,
4) niepełnosprawność obojga rodziców,
5) niepełnosprawność rodzeństwa,
6) samotne wychowywanie kandydata (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko            z jego rodzicem),
7) dziecko w rodzinie zastępczej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp.:
1) dziecko na diecie (PM nr 23 i PM nr 33), w tym dziecko z cukrzycą (MPI nr 9)
2) zatrudnienie rodziców,
3) rodzeństwo dzieci już uczęszczających,
4) kandydat z obwodu szkoły podstawowej, w którego granicach znajduje się przedszkole lub poza obwodem, ale w bliskim sąsiedztwie placówki,
5) dochód na osobę w rodzinie (dochód miesięczny liczony netto z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przeliczeniu na członka rodziny). Kryterium dochody określa się w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
§ 9. W Miejskich Przedszkolach Integracyjnych nr: 9, 14, 27 zatrudniających specjalistów,             na ogólnych zasadach ale z uwzględnieniem warunków organizacyjno – kadrowych, przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 10. 1. Do Przedszkola Miejskiego nr 23 i 33 przyjmowane są również dzieci na dietach, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.
2. Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 przyjmowane są również dzieci z cukrzycą, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

III. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej:
§ 11. 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora placówki,
2) przedstawiciel rady pedagogicznej - członek,
3) przedstawiciel rady rodziców - członek.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy winny zawierać:
a) imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc;
b) dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
4) sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;
5) w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do końca sierpnia roku szkolnego.
IV. Obowiązki rodziców w procesie rekrutacji
§ 12. 1. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązany jest do złożenia
w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej”, w terminie wskazanym w § 1.
2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:
1) Złożenia w placówce pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” (Wniosek dostępny jest w placówce i na stronach  internetowych przedszkoli oraz na stronie www.edu.gorzow.pl).
2) Do wniosku dołącza się:
a) PESEL dziecka (akt urodzenia), a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) dowód osobisty (adres) lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania;
c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
e)  niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
f) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
g) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
i)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
j) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
k) zaświadczenie o zatrudnieniu;
l) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
3) Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4) Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka (§ 12 ust. 2 lit. d, e i f)
5) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Potwierdzenia, po procesie rekrutacji wyboru placówki poprzez złożenie podpisu na liście w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.
4. Rodzic dziecka przyjętego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru, zobowiązany jest do odebrania kserokopii „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i przekazanie jej dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko się dostało.
5. Niespełnienie wymogu § 12 ust. 3 i 4 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.
6. Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte do trzech wybranych placówek ma prawo do ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola posiadającego wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca.
V. Zadania dyrektora przedszkola
§ 13.1  Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:
1) powołanie przewodniczącego oraz komisji rekrutacyjnej;
2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,
3) rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
2.  Organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Nadzorowanie, pod względem merytorycznym, prawidłowości danych zamieszczanych w naborze elektronicznym.
VI. Przepisy końcowe
§ 14. Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola w sprawie odwołania, służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 15. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
§ 16. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2015/2016 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.
§ 17. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.
§ 18. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest;
1) „Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola”,
2) „Deklaracja kontynuacji edukacji  przedszkolnej”.
3) Wykaz kryteriów wraz z punktacją.
Regulamin przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.02.2014, stanowi załącznik do Statutu.
 
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...